· KVKK Aydınlatma Metni ·

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

            7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Seyidoğlu Gıda) olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz, seyidoglugida.com.tr’da üyeliği bulunan/bulunmayan siz değerli ziyaretçilerini,  sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizi veya 3. kişileri,  kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususundaki yükümlülüklerimiz ve sahip olduğunuz haklar hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerin tanımları, işleme yöntemleri, işlenme amaçları, işleme faaliyetine hukuki dayanak olan nedenler, kişisel verilerin yurtiçinde ve/veya yurtdışında 3. kişilere aktarılması, kişisel verilerin saklanma süreleri ve KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar hakkında gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.   

 1. Kişisel Verilerin Tanımı

            KVKK m. 3/1(d) uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. Seyidoğlu Gıda olarak site ziyaretçilerimizin, sitemizden online alışveriş yapan müşterilerimizin veya 3. kişilerin bizimle paylaştığı aşağıdaki kişisel verileri, “KVKK” ve ilgili ikincil mevzuatın çizdiği yasal çerçevede işlemekteyiz. Buna göre işlenen kişisel verleriniz;

 • Kimlik Bilgileri: seyidoglugida.com.tr ziyaretçilerimizin, sitemizden online alışveriş yapan müşterilerimizin veya 3. kişilerin  isim, soyisim, fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası
 • İletişim Bilgileri: Telefon, cep telefonu numaraları,  adres,  e-posta adresi  
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap bilgileri ile banka ödeme bilgileri ve banka ödeme dekontlarıdır.
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Çerez Kullanımı

            Kişisel verileriniz; seyidoglugida.com.tr sitesine yapacağınız ziyaretler sırasında, üyelik işlemleri sırasında, online alışveriş yaptığınız hallerde elektronik olarak toplanmaktadır. Seyidoğlu Gıda’ nın çağrı merkezleri ve satış mağazaları ile kuracağınız ilişkilerde yahut ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde kuracağınız ilişkilerde de kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır.

            Seyidoğlu Gıda’ya ait olan seyidoglugida.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısında ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunluka harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Seyidoğlu Gıda, www.seyidoglugida.com.tr çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Ayrıca, bu çerezler aracılığıyla size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgileriniz ve sitedeki kullanım geçmişinizi takip edebilmektedir.

Seyidoğlu Gıda, seyidoglugida.com.tr sitesi aracılığıyla oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer,kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Ancak, bu çerezleri de internet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.org adresini ziyaret ederek kaldırabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Seyidoğlu Gıda, veri işleme faaliyetleri sırasında KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde kanuni sınırları çizilen şartlar doğrultusunda hareket eder.  Bu kapsamda www.seyidoglugida.com.tr  internet adresi üzerinden site ziyaretçilerinin, site üzerinden online alışveriş yapan müşterilerin veya 3. kişilerin Seyidoğlu Gıda ile paylaştığı kişisel veriler aşağıda açıkça ifade edilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • seyidoglugida.com.tr ziyaretçilerinin arzu ettikleri takdirde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan veya yaptıran kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmelerin kurulmasını sağlamak,
 •  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurduğumuz sözleşmelerin ifası ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve üstlenilen yükümlülükleri (mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün teslimi, iadesi, değiştirilmesi) yerine getirmek,
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek onların ilgilenebileceği ürünler ve kampanyalar hakkında hakkında bilgilendirmek,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi belirleyip müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, ve böylece çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 1. Kişisel Verilerin Toplanmasına Dayanak Olan Hukuki Nedenler

            Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde sayılan nedenler başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürürlükte bulunan mevzuatı dahilindeki yasal nedenlere dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda detaylı olarak izah edilen hukuki nedenlere dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz Refikanın Mutfağı tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “veri sorumlusunun meşru menfaati” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak açık rızanız doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin  Aktarılması

            Seyidoğlu Gıda ile paylaştığınız kişisel verileriniz kişisel verilerin işlenmesine hakim olan temel ilkelere riayet edilerek KVKK’nın 8.ve 9. Maddelerinde gösterilen usul ve şartlarda aşağıda gösterilen amaçlarla ilgili kişi ve gruplarla paylaşılacaktır. 

 • Bankacılık ve finans faaliyetlerinin sağlanması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşmenin sözleşmesinin ifası kapsamında kimlik ve mali bilgileriniz anlaşmalı bankalara,
 • Hukuki işlerin takibi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla söz konusu sorunla ilgili ve sınırlı olmak üzere veri sorumlusunun hakkının kullanılması ve koruması hukuki sebebiyle hukuki danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına,
 • İlgili kamu ve kurumların talepleri doğrultusunda ve talep amaçları ile sınırlı olmak üzere hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına  ve yargı organlarına hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebiyle kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

            Seyidoğlu Gıda, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlara uygun sürelerle saklamaktadır. Şayet kişisel verilerin ne süreyle saklanacağı mevzuatta gösterilmemişse Seyidoğlu Gıda söz konusu kişisel verinin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca kişisel verileri muhafaza eder. Veri işleme faaliyetinin kaynağı olan işlemin veya sektörün teamüllerinin gerektirdiği sürelerin sonunda işlenen veriler, Seyidoğlu Gıda tarafından silinmekte, yok edilmekte yahut anonim hale getirilmektedir. Kanunda gösterilen sürelerin sona ermesi yahut amacın ortadan kalkması hallerinden sonra kişisel veriler ancak olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla saklanabilirler. Bu süre, Seyidoğlu Gıda’nın daha önce yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlıklar örnek alınarak tayin edilir. Bu sürenin de dolmasıyla birlikte ilgili kişisel veriler Seyidoğlu Gıda tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahibi Sıfatıyla Sahip Olduğunuz Haklarınız

             Seyidoğlu Gıda’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

            Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Seyidoğlu Gıda tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkınız saklıdır.

            Haklarınızı kullanmaya yönelik olarak yapacağınız başvurulara ilişkin olarak hazırlanan forma buradan ( “buradan” ifadesi başvuru formu linki olarak kullanılacak) ulaşabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU

 

SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 

ADRES

 

 

Hadımköy Mah/semt Ürgüplü Caddesi No: 44/1 Arnavutköy / İstanbul

 

TELEFON

 

(0212) 771 19 20

Veri Sahibi Başvuru E-mail Adresi

 

info@seyidoglugida.com.tr

 

 

Veri Sahibi Başvuru KEP Adresi

 

Seyidoglugida@hs01.kep.tr